KỶ NIỆM 68 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8/1945-19/8/2013)

Ngay sau khi thành lập (03/02/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.Bằng chính Cương lĩnh, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn của mình, Đảng đã vận động cuốn hút, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất, hun nóng lên bầu nhiệt huyết, làm bùng cháy ngọn lửa căm thù đế quốc thực dân, căm thù quan lại phong kiến, căm thù bóc lột đang âm ỉ trong lòng mỗi người dân Việt Nam và tổ chức thành lực lượng hùng hậu của cách mạng. Trải qua muôn vàn thử thách trong máu lửa đấu tranh, với các cao trào cách mạng như Xô Viết Nghệ - Tĩnh (1930-1931), Cao trào dân chủ (1936-1939) và những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ XX với cao trào chống phát xít, Đảng và nhân dân ta đã có thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong đấu tranh cách mạng.

 

          Đầu năm 1945, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức ở Beclin, buộc phát xít Đức phải đầu hàng vô điều kiện. Ngày 8-8-1945 Hồng quân Liên Xô tuyên chiến với quân phiệt Nhật và chỉ trong một thời gian ngắn đã tiêu diệt đội quân Quan Đông tinh nhuệ của Nhật, đẩy phát xít Nhật vào thế thất bại không thể tránh khỏi. Trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng trong nước, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào từ ngày 13 đến ngày 15-8-1945 đã kết luận: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín mùi”, vì vậy phải “kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội”, tất cả vì mục tiêu “Việt Nam hoàn toàn độc lập”. Ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân tại Tân Trào đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa, quyết định Quốc kỳ nền đỏ sao vàng, Quốc ca là Tiến quân ca và bầu ra Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta!”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã đồng loạt đứng dậy, tiến hành cuộc Khởi nghĩa giành chính quyền trong khắp cả nước. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền trong cả nước thuộc về nhân dân. Ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.

 

          Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và việc khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế hàng nghìn năm; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình; nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ; Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và phục hưng đất nước, kỷ nguyên kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, mà chủ thể của sự nghiệp vĩ đại này không có ai khác là nhân dân Việt Nam, là cộng đồng các dân tộc Việt Nam và mỗi con người Việt Nam yêu nước luôn mang trong mình khí phách quật cường của mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước.

 

Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám 1945 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng Tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới và đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.