Ban hành quyết định Phòng ngừa sự cố y khoa

Theo Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế 

Xem tiếp...

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuyên đề

Trong tuần TTYT đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề 

Xem tiếp...

Xây dựng các quy trình chuyên môn

Trong tuần qua TTYT Đơn Dương tiến hành xây dựng các quy trình 

Xem tiếp...

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra bệnh viện

Trong tuần vừa qua TTYT Đơn Dương đã tiến hành xây dựng kế hoạch

Xem tiếp...

Khảo sát và báo cáo ứng dụng đề tài NCKH

Nhằm phục vụ cho đề án CTCL bệnh viện tại đơn vị

 

Xem tiếp...