Tiếp tục xây dựng hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019

Đầu năm 2019 TTYT tiếp tục xây dựng các hoạt động 

 

Xem tiếp...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm

Trong tuần qua đơn vị đã tham dự hội thảo ...

Xem tiếp...

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh

Kết quả đánh giá sự hài lòng ngưòi bệnh tại bệnh viện Đơn Dương

Xem tiếp...

Tổ chức giám sát tuân thủ vệ sinh tay

Trong tuần qua TTYT Đơn Dương tổ chức giám sát tuân thủ vệ sinh tay

Xem tiếp...