Hoàn thành tiếp nhận chuyển giao 02 kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Vừa qua TTYT Đơn Dương đã hoàn thành tiếp nhận chuyển giao 02 kỹ thuật phẫu thuật nội soi 

Xem tiếp...

Hoàn thành phác đồ điều trị

TTYT Đơn Dương hoàn thành 14 phác đồ điều trị 

Xem tiếp...

Hoàn thành phiếu tóm tắt thông tin điều trị năm 2018

TTYT Đơn Dương Hoàn thành 30 phiếu tóm tắt thông tin điều trị năm 2018

 

Xem tiếp...

Tổ chức thi tay nghề giỏi và tìm hiểu kiến thức công đoàn

    Ngày 17/7 TTYT y tế Đơn Dương đã tổ chức cho toàn thể nhân viên thi tay nghề giỏi và tìm hiểu kiến thức công đoàn đợt I

Xem tiếp...

Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Thông tư 15/2018/TT-BYT

Vừa qua TTYT Đơn Dương đã tồ chức tập huấn triển khai thực hiện Thông tư 15/2018/TT-BYT

Xem tiếp...

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018:

Xem tiếp...