Hoàn thành tự kiểm tra bệnh viện

Hoàn thành tự kiểm tra bệnh viện

 Ngày 12/12/2022 TTYT Đơn Dương đã hoàn thành kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022