Hoàn thành xây dựng, điều chỉnh phác đồ điều trị

 

Sau kế hoạch triển khai xây dựng phác đồ điều trị, sau kết quả triển khai. Đơn vị đã hoàn thành xây dựng, điều chỉnh  20 phác đồ điều trị (tiếp nhận có điều chỉnh) năm 2020.