Dự án PPMU giám sát

 

Trong tuần qua Dự án PPMU giám sát, hỗ trợ hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện đợt I năm 2020.