Xây dựng quy trình kỹ thuật năm 2020

 

Tiếp tục thực hiện chuyên đề trong công tác cải tiến chất lượng bệnh viện. Vừa qua, TTYT Đơn Dương tiếp tục thực hiện một chuyên đề tiếp theo chuyên đề xây dựng quy trình kỹ thuật năm 2020. Qua đó nhằm nâng cao cũng như ứng dụng các kỹ thuật mới trong công tác KCB.