Thực hiện chuyên đề trong cải tiến chất lượng bệnh viện

 

Để thực hiên một số chuyên đề trong kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện TTYT Đơn Dương đã tiến hành khảo sát chất lượng phục vụ người bệnh tại khu khám bệnh.