Thực hiện hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện

 

Để thực hiện hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2020. Vừa qua TTYT Đơn Dương đã tiến hành xây dựng các KH chuyên đề liên quan đến cải tiến chất lượng.