Bảng giá hóa chất vật tư năm 2019-2020

Bảng giá hóa chất vật tư năm 2019-2020

Xem tiếp...

Bảng giá dịch vụ theo yêu cầu năm 2019

Bảng giá dịch vụ theo yêu cầu năm 2019

Xem tiếp...

Bảng giá viện phí hoàn chỉnh

Bảng giá viện phí hoàn chỉnh 2019

Xem tiếp...

Giá viện phí năm 2019

Giá viện phí năm 2019

Bảng giá thuốc theo kết quả thầu năm 2018 - 2019 (Áp dụng từ 15/11/2018)

Bảng giá thuốc theo kết quả thầu 2018  - 2019

Xem tiếp...